Vereniging

 

Belangenvereniging Distripark Botlek

 

Parkmanagement

 

Schoon en Heel

 

Veilig

 

Kennisontwikkeling

 

Procesbegeleiding en Projectondersteuning

 

Duurzaamheid

 

Lid worden van Distripark BotlekBelangenvereniging Distripark Botlek top

Het Distributiepark Botlek is een belangrijk economisch cluster van logistieke en transportbedrijven in het Rotterdamse havengebied. Dergelijke bedrijven behoren tot de speerpunten van de Nederlandse economie (zie bijvoorbeeld 'Pieken in de Delta'). Met de aanwezigheid van een binnenvaarthaven en de nabijheid van railterminals is het Distripark bovendien een interessant pilotgebied voor beleidsmaatregelen.

De ondernemers op het Distributiepark Botlek hebben voor de langere termijn de verantwoordelijkheid op zich genomen voor een goed beheer van het bedrijventerrein en een verbetering van de onderlinge verbondenheid. Hiermee werken de ondernemers vanuit een volledig particulier initiatief conform de richtlijnen van het convenant Duurzame Bedrijventerreinen, waarbij wordt ingezet op de totstandkoming van parkmanagement. Het Distributiepark Botlek is zo een voorbeeld voor bestaande bedrijventerreinen die doorgaans moeilijk nog tot parkmanagement te bewegen zijn.


Het verdient de aanbeveling om initiatieven die leiden tot verbetering van de organisatiegraad binnen het Distributiepark Botlek te ondersteunen en waar mogelijk vanuit het (gemeentelijk) beleid de samenwerking aan te gaan. De oprichting van de Belangenvereniging Distributiepark Botlek is hiervoor een belangrijke eerste stap geweest. Door middel van een inventarisatie van de problematiek en de kwaliteit van de buitenruimte, is de prioriteitenstelling voor kwaliteitsverbetering tot stand gekomen. Een concreet aandachtspunt voor de ondernemers is bijvoorbeeld de aansluiting en ontsluiting van de A15, de belangrijkste transportader van ons land waar het Distributiepark Botlek aan gelegen is. De ondernemers zijn bezorgd over de congestie van deze weg en zij zijn dan ook bereid na te denken over alternatieven. Daarnaast is de haalbaarheid van structureel parkmanagement onder de ondernemers onderzocht.


 


Parkmanagement top

De contacten met het Havenbedrijf Rotterdam – de beheerder van het gebied – zijn gelegd, maar het eerste initiatief voor kwaliteitsverbetering is door het Havenbedrijf bewust bij de Belangenvereniging Distributiepark Botlek gelegd. De Belangenvereniging Distributiepark Botlek geeft zo op een grotendeels zelfstandige koers invulling aan het beheer en de verbetering van de de bedrijfsomgeving ten behoeve van het collectief belang. Het streven van de Belangenvereniging is uiteindelijk toch over te gaan op een publiek-private constructie met het Havenbedrijf Rotterdam bij de uitvoering van parkmanagement.

In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de Zeehavenpolitie worden reeds jaarlijks twee gebiedsschouwen uitgevoerd op het Distripark Botlek. Hierbij wordt het bedrijventerrein op de thema's schoon, heel en veilig in kaart gebracht. De resultaten hiervan worden op basis van de stedelijke normering vertaald in concrete maatregelen, welke worden uiteengezet in een plan van aanpak.

 


Schoon en Heel top

De maatregelen met betrekking tot de aspecten schoon en heel zullen in overleg met het Havenbedrijf Rotterdam worden geprioriteerd. Indien er voldoende financiele middelen beschikbaar zijn worden deze maatregelen naar prioriteit in het uitvoeringsprogramma opgenomen.

Voorbeeld: Inhuren vogelexpert t.b.v. overlast beschermde vogels (o.a. meeuwen).

 


Veiligheid top

De Belangenvereniging heeft in nauwe samenwerking met de politie geparticipeerd in de inventarisatie van de wensen en behoeften van de ondernemers met betrekking tot veiligheid op het Distributiepark Botlek. De resultaten hiervan zijn geimplementeerd in het programma 'Haven in Zicht'. Onderdeel van dit programma is het compartimenteren van bedrijventerreinen en bedrijfspercelen ter voorkoming van incidenten. Dit houdt in dat een optimale beveiliging wordt gerealiseerd door in de 'buitenste schil' van het Distributiepark een camerabewakingsnetwerk te realiseren. Dit heeft een preventieve werking bij zowel security- als safety-issues. De Belangenvereniging heeft veiligheid als één van haar speerpunten benoemd. Deze realisatie van het bewakingsnetwerk (voorbereidingen reeds gestart in 2011, realisatie in 2012/2013) vindt plaats in samenwerking met de politie en het Havenbedrijf Rotterdam. Onderzoek naar meerdere collectieve maatregelen in het kader van veiligheid zal continue uitgevoerd worden. Indien financieel mogelijk zullen de maatregelen naar prioriteit in het uitvoeringsprogramma opgenomen worden.

Voorbeeld: collectieve surveillance, verbeteren openbare verlichting t.b.v. kwaliteit opname camera's.


 


Kennisontwikkeling top

Viermaal per jaar organiseert de Belangenvereniging een themabijeenkomst met onderwerpen die van invloed zijn op de bereikbaarheid van het Distributiepark en en het implementeren van maatregelen ter verbetering van de duurzaamheid. Een voorbeeld is de thema-avond over de ontwikkelingen van de A15 (MAVA) en alternatieve transportmogelijkheden.


 


Procesbegeleiding en Projectondersteuning top

De Belangenvereniging Distributiepark Botlek heeft bewust een onderscheid gemaakt tussen procesbegeleiding en projectondersteuning (parkmanagement). Met deze aanpak is de Belangenvereniging Distributiepark Botlek minder afhankelijk van publieke fondsen voor haar voortbestaan, maar is zij wel in staat de activiteiten met externe partijen op te schalen als de situatie zich voordoet.


 


Duurzaamheid top

 

De Belangenvereniging Distributiepark Botlek vindt het belangrijk dat bedrijven zich inspannen om duurzaam te ondernemen. Duurzaam Ondernemen is daarbij te vertalen als bewust ondernemen, op het gebied van (uiteraard) energie en water, maar ook met betrekking tot onderwerpen als afval, veiligheid, verkeer (bereikbaarheid), welzijn, welvaart en groen. Het nemen van de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsomgeving is hiervan een
goed voorbeeld.


Primair richt Duurzaam Ondernemen zich daarbij op individueel gedrag en collectieve samenwerking, waarvoor het fundament binnen de Belangenvereniging is gelegd. Kortom, de inspanningen op de korte termijn verstevigen de collectiviteit en stellen de bedrijven in staat gezamenlijk een duurzaam bedrijventerrein te realiseren.


Op langere termijn levert het verenigen van ondernemers een bijdrage aan het duurzame beheer van het bedrijventerrein, waarbij er sprake moet zijn van een optimale samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de ondernemers verenigd in de Belangenvereniging Distributiepark Botlek. 


Lid worden van Distripark Botlek top

Wanneer u bent toegelaten als lid krijgt u van ons een bevestiging en wordt u vervolgens uitgenodigd voor alle bijeenkomsten. Tevens ontvangt u dan voortaan de nieuwsbrief en de laatste ledenlijst.

 

AGENDA
1 items

16-08-2016   

Verslag en de uitleg voor degenen die niet bij de jaarlijkse bijeenkomst waren op 2 juni, 2016.>
NIEUWS
59 items

16-01-2019

Bouwbericht BAAK - voorbereiden verleggen Droespolderweg>

24-10-2018

Nieuwe inrichting rond de in-/uitritten van de bedrijven>

28-09-2018

NIEUWS van BAAK BBV Omgeving>

27-11-2017

Parkeerverbod zone distripark>

11-07-2017

Bericht van het bestuur>
WEER ROTTERDAM
VERKEER ROTTERDAM

VERVOER